ثبت نام قبل از ۲۵ شهریور ماه مشمول ۱۵ درصد تخفیف می باشد